Tęczowy Zakątek - tel. (76) 856 12 71 | 59-220 Legnica, ul. S.I. Witkiewicza 4 | e-mail: teczowyzakatek [at] poczta.onet.pl

Aktualności w przedszkolu

 

linia

PRZEDŁUŻENIE DO DNIA 18 KWIETNIA OGRANICZENIA
FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

DRODZY RODZICE,
W związku z przedłużeniem do dnia 18 kwietnia ograniczenia funkcjonowania przedszkola

w dalszym ciągu pracować będziemy w:
Formie stacjonarnej dla:

 • dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania
  (wg harmonogramu);
 • dzieci rodziców, którzy:
  • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
  • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  • wykonują działania ratownicze,
  • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 i 2369),
  • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
  • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.
  Formie zdalnej dla pozostałych dzieci, które nie mogą uczęszczać do przedszkola
  • Zapraszam do korzystania z propozycji umieszczanych na facebook obejmujących zarówno planowaną tematykę cykliczną jak też różnorodną aktywność dziecka.
  • Grupę „Tęczoludków” jak do tej pory z zaangażowaniem prosimy o systematyczną pracę proponowaną drogą email.
  • Ponadto nie zapominajmy o kontakcie z wykorzystaniem WhatsAppa, Messengera.

  Wyrażam nadzieję, że wkrótce wszyscy będziemy pracować w trybie zadawalającym nas wszystkich umożliwiającym bezpośredni kontakt komunikowania się pozwalający nam lepiej rozumieć i interpretować wypowiedzi oraz zachowania ludzi, z którymi się porozumiewamy budujemy relacje zaspokajamy m.in. potrzeby społeczne.

  Rozliczenie opłaty czesnego nastąpi z końcem kwietnia.

  Pozdrawiam
  Wioletta Borkowska

Linia

Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy Zakątek"

Paweł Janicki - Tworzenie stron internetowych