Tęczowy Zakątek - tel. (76) 856 12 71 | 59-220 Legnica, ul. S.I. Witkiewicza 4 | e-mail: teczowyzakatek [at] poczta.onet.pl

Organizacja

Dydaktyka

W NASZYM PRZEDSZKOLU KAŻDA ZABAWA JEST NAUKĄ,
A KAŻDA NAUKA ZABAWĄ.

Nauczyciele pracują w oparciu o:

 • podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (Dziennik Ustaw z dnia 14 lutego 2017 r., oraz
 • Program wychowania przedszkolnego, W. Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo- Grupa MAC S.A., Kielce 2020.
 • Program nauczania religii dla przedszkola - "Tak dla Jezusa"
 • I Love Boo - Język angielski MAC Edukacja - Ewa Wodzicka-Dondziłło.

Uwaga:

W przypadku kształcenia na odległość dyrektor ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji programów.

Dydaktyka Chłopiec

Realizujemy również wiele interesujących własnych programów tj.:

 • "KAŻDEGO DNIA MATEMATYKIEM MOŻESZ ZOSTAĆ TY LUB JA”- czynnościowe nauczanie matematyki.
 • "KINEZJOLOGICZNE GŁÓWKI ” program konezjologii edukacyjnej stworzony w oparciu o "Gimnastykę mózgu” P. Dennisona.
 • "CIEKAWE DLACZEGO” program oparty na serii książeczek "Ciekawe dlaczego” i dedykowany rozwijaniu dziecięcej potrzeby poznawania świata.
 • "KOCHAM CZYTAĆ” program edukacji czytelniczej i współpracy z biblioteką.
 • "PROFILAKTYKA I TERAPIA ZABURZEŃ MOWY - każde dziecko może nauczyć się słyszeć i mówić".
 • "PRAWIDŁOWA POSTAWA TO WAŻNA SPRAWA" - program edukacji prozdrowotnej.
 • "MAŁE KROCZKI PROWADZĄ DO SUKCESU" - wczesne wspomaganie dziecka.
 • "ZOSTAŃ TĘCZOLUDKIEM" - program adaptacyjny.
 • "TĘCZOLUDKI CZYTAJĄ” program czytania globalnego dla grup przedszkolnych oparty na metodzie Glenna Domana.
 • "WYCHOWANIE DO WARTOŚCI" - program wychowawczy.
 • "CORAZ BLIŻEJ RADOŚCI" - program socjoterapii.
 • "ZĘBY"-  program profilaktyki próchnicy zębów.
 • "SPOTKANIE Z KRECIKIEM"-  program nauki języka czeskiego.

oraz programów i projektów wspierających przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym opracowanych przez instytucje i stowarzyszenia, innych autorów .

 • "DZIECIĘCA MATEMATYKA"- program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych - E. Gruszczyk - Kolczyńska; E.Zielińska - WSiP S.A.
 • Wiatrak matematyczny- I. Żukowska U. Dąbrowska.
 • Program Promocji Zdrowia Psychicznego dla dzieci w edukacji przedszkolnej
  i wczesnoszkolnej "Partnership for Children"-"Przyjaciele Zippiego".
 • Program wychowania przedszkolnego "DAR ZABAWY" - w oparciu o założenia pedagogiczne  F.Froebla.
 • "PLANETA DZIECI" - Prawda, dobro, piękno w świecie wartości - WSiP - J. Wasilewska
 • "DOKTOR DIODAK" - program rozwija myślenie logicznego i  kreatywnego wykorzystywania możliwości jakie dają nowoczesne technologie.
 • "BUENA VISTA"-  program nauki języka hiszpańskiego.
 • "KRAINA TAŃCA" - program przeżywania i przekazywania emocji oraz zdrowia fizycznego.
 • "AIKIDO" -.
 • "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM."
 • Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla przedszkolaków 
  - Akademia Aquafresh.
 • Projekt społeczno - edukacyjny Akademia Zdrowego Przedszkolaka - Program "Przedszkolak Pełen Zdrowia".

Ponadto wykorzystując programy interaktywne takie jak:

 • Akademia umysłu JUNIOR - seria 1 - 4.
 • Akademia Bambika.
 • Matematyka bez reszty.
 • Pakiet Edu Przedszkole.
 • Mądre dziecko - myślę, tworzę, wiem.
 • Jutro idę do szkoły.
 • Miś - seria 1 - 6.
 • Harmonijny rozwój" - seria.
 • HAPPY HEARTS STARTER; 1; 2.
 • Mała Akademia Smoka Bazyla - seria

Programy są sukcesywnie uzupełniane.

W swojej pracy nauczyciele będą wykorzystywać pakiety :

 • "Odkrywam siebie" - złota kolekcja BB+.
 • "Nowe przygody Olka i Ady - przygotowanie do czytania, pisania i liczenia.
 • "Tak! Jezus mnie kocha" - podręcznik.

Proponowane karty pracy uczą dzieci poprawnego zachowania i wyrabiają pożądane nawyki, wprowadzają w świat,a nauczycielowi ułatwiają sprawną realizację treści, pozwalając jednocześnie realizować własne pomysły. Ponadto staramy się kształtować u dzieci pozytywny stosunek do książki oraz wzbudzić zainteresowanie książką w naszym, opanowanym przez multimedia świecie.

KONCEPCJA PRACY NA LATA 2018 - 2022

Założenia teoretyczne koncepcji i cele.

TRANSGRESJA (z łac. transgressio – przejście) – dziedziczenie uwarunkowane, prze-kroczenie cech organizmów rodzicielskich przez mieszanie, tzn. silniejszy rozwój danej cechy u mieszańców niż u form rodzicielskich (Tokarski 1980, s. 770). Po-jęcie to do nauk społecznych (psychologii) w Polsce wprowadził Józef Kozielecki. Zdaniem tego autora transgresja polega na możliwości rozszerzania własnej działalności oraz na przekraczaniu różnego typu barier i granic, dążeniu do zmiany samego siebie i świata. Działania, które polegają na tym, że człowiek świadomie przekracza dotychczasowe granice materialne, społeczne i symboliczne są działaniami transgresyjnymi. Wy-chodzenie poza granice i przekraczanie możliwości jest źródłem rozwoju nie tylko własnego „ja”, lecz także otoczenia i świata. Transgresja zawsze nastawiona jest na zmianę siebie i otoczenia (Kozielecki 1987)

.

PEDAGOGIKA TRANSGRESYJNA kładzie szczególny nacisk na podejście sytuacyjne w przeciwieństwie do podejścia nakazowego, zadaniowego czy biernego, które polega na organizowaniu sytuacji, w których coś się dzieje, które zaskakują dzieci, w których trzeba wykonać szereg czynności, zdobyć się na wysiłek myślowy i działaniowy. Znalezienie się dziecka w takiej sytuacji wytwarza swoiste oczekiwania, zainteresowania, motywację do wysiłku wyzwalającego własne możliwości i ich przekraczanie. Dziecko przestaje być jedynie obiektem działań wychowawczych, a staje się przedmiotem własnego działania, ma możliwości uczenia się przez odkrywanie, stawianie pytań, przypuszczeń, samodzielne działanie i rozwiązywanie przejawiające się w różnorodnych czynnościach.

Podstawa teoretyczna koncepcji pracy oparta jest na:

 • koncepcji pedagogiki transgresyjnej; która przypisuje dziecku status aktywnego uczestnika ,która mówi o przekraczaniu własnych możliwości przez działanie, doświadczanie, samodzielność i odpowiedzialność. Aktywność to jedno z rozwiązań w zakresie wyzwalania potencjału genetycznego i rozwoju wielowymiarowej osobowości. Aktywność, rozumiana jako „skłonność, zdolność do intensywnego działania, do podejmowania inicjatywy, czynny udział w czymś;
 • na działaniach innowacyjno-twórczych w zakresie pięciu form aktywności dziecięcej: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej;
 • ośmiu kompetencjach kluczowych: kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje w zakresie wielojęzyczności, kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, kompetencje cyfrowe, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, kompetencje obywatelskie, kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Reasumując koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na aktywności dziecięcej w pięciu formach aktywności w odniesieniu do kompetencji kluczowych, uwzględniający rozwój psychomotoryczny i społeczno-emocjonalny dziecka czy wytyczne ustawowe w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Stanowi podstawę do planowania codziennej pracy pedagogicznej z dziećmi. Celowe planowanie pozwoli nam na wsparcie dziecka we wszystkich obszarach rozwoju. „W efekcie takiego całościowego wsparcia dziecko osiągnie dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Cele koncepcji
wyłaniają się na podstawie analizy mocnych i słabych stron przedszkola. Tworząc koncepcję uwzględniamy potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola, kwalifikacje i zainteresowania nauczycieli, bazę, Statut Przedszkola. Na podstawie wyników ewaluacji rysują się następujące cele:

 • Systematyczne diagnozowanie umiejętności, potrzeb oraz zdolności poprzez obserwację dzieci, analizę wytworów działalności dziecięcej z uwzględnieniem informacji specjalistów (psycholog, logopeda, ewentualnie lekarza) oraz w oparciu o informacje rodziców.
 • Odkrywanie wielorakich, indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci, pobudzanie ich, wzmacnianie oraz rozwijanie ze szczególnym uwzględnieniem naturalnej aktywności dzieci i zdolności rozwiązywania problemów.
 • Rozwijanie otwartości, kreatywności i ciekawości badawczej. Promowanie zdrowia i aktywności ruchowej, rozwijanie zamiłowania do uprawiania sportu.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania, empatii, zaradności i wiary we własne możliwości oraz umiejętności wyrażania emocji w sposób adekwatny do sytuacji.
 • Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji z jednoczesnym ich wspomaganiem w wychowaniu dzieci.
 • Systematyczne uzupełnianie wyposażenia przedszkola w pomoce umożliwiające rozwijanie wszystkich zdolności dzieci.

Przy realizacji koncepcji, chcąc pożytecznie wykorzystać założenia pedagogiki trensgresyjnej „teorię inteligencji wielorakich” musimy przestrzegać kilku zasad pedagogicznych:

 • Każde dziecko jest inne. Posiada niepowtarzalną „mapę zdolności”.
 • Każde dziecko ma swoje mocne i słabe strony.
 • Wszystkie rodzaje zdolności są równie cenne, można i trzeba je rozwijać.

Glenn Doman twierdzi, że nigdy w historii ludzkości nie było dorosłego naukowca, który miałby połowę tej ciekawości, jaką wykazuje dziecko między 18 miesiącem a 5 rokiem życia (Doman 1992, s. 39–40).

KIERUNKI - PRIORYTETY REALIZACJI KONCEPCJI
ROK SZKOLNY 2021/2022

„Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie”.

“Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia.Świata,
w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe staje się zło”

WRAŻLIWOŚĆ jest pięknym przymiotem ludzkiej uczuciowości.
Piękno to kształtowane jest wartością wrażliwego bycia: dzięki niemu potrafimy być dla innych, a nie tylko dla siebie.

Wrażliwość jest obecna w szeregu twórczych aktywności, począwszy od stanu zwanego
natchnieniem, poprzez rozwój kreatywności i kończąc na motywowaniu oraz wyzwalaniu siły do działania.
Piękno wrażliwości ma też drugie oblicze. Może być niszczące, jeśli jest pozostawione samo sobie.
Odsłania osobę przed innymi, narażając ją na zranienia, wprowadza niepewność przy rozważaniu
dylematów i niezdecydowanie przy podejmowaniu decyzji, utrudniając lub uniemożliwiając sprawne działanie.

W potocznym odbiorze wrażliwość jest mylona z psychiczną słabością, emocjonalną niestabilnością
czy nawet z formą niedojrzałości. Tymczasem, właśnie wychowanie i samowychowanie są procesami,
w których jest przestrzeń na kształtowanie wrażliwości. Mądrościowe traktowanie wrażliwości wpisuje się w całościowy rozwój osoby.

Nieumiejętne postępowanie z nią prowadzi do utraty wewnętrznej równowagi, co skutkuje dysharmonią zewnętrzną
w relacjach społecznych. To człowiek decyduje o miejscu i znaczeniu wrażliwości w jego psychofizycznej kondycji, dlatego powinien być do tego przygotowany. Wrażliwość traktować należy jako silną stronę człowieka, którą można
i należy kształtować w procesie wychowania. Co więcej, jest ona niezbędna do kształtowania pozytywnych relacji intrapersonalnych i interpersonalnych.
Wrażliwość jest atrybutem tego, co jest określane jako ludzkie. Można uznać, że człowiek ma do wyboru dwie możliwości. Po pierwsze, być niewrażliwym – uboższym, ale pozbawionym dylematów i cierpienia, a tym samym bardziej pasującym do wymagań współczesnego życia. Po drugie, być wrażliwym, ale narażając się na zranienia
w wymiarze psychospołecznym.
Refleksja pedagogiczna wnosi trzecią możliwość: bycia wrażliwym, ale z podjęciem pracy nad sobą w kierunku
uczynienia wrażliwości swoją mocną stroną. Wymaga to wychowania rozumu, woli i uczuć.

Francuski filozof okresu oświecenia Denis Diderot uznał,
że WRAŻLIWOŚĆ jest matką człowieczeństwa i sprawia, że osoby wrażliwe „istnieją bardziej”.

 

 

 

Linia

Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy Zakątek"

Paweł Janicki - Tworzenie stron internetowych