Tęczowy Zakątek - tel. (76) 856 12 71 | 59-220 Legnica, ul. S.I. Witkiewicza 4 | e-mail: teczowyzakatek [at] poczta.onet.pl

Organizacja

Dydaktyka

W NASZYM PRZEDSZKOLU KAŻDA ZABAWA JEST NAUKĄ,
A KAŻDA NAUKA ZABAWĄ.

Nauczyciele pracują w oparciu o:

 • podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (Dziennik Ustaw z dnia 14 lutego 2017 r., oraz
 • program wychowania przedszkolnego M. Kwaśniewska, J. Lendzion , W. Żaba-Żabińska, Wokół Przedszkola., Grupa MAC S.A., Kielce 2018.
Dydaktyka Chłopiec

Realizujemy również wiele interesujących własnych programów tj.:

 • "KAŻDEGO DNIA MATEMATYKIEM MOŻESZ ZOSTAĆ TY LUB JA”- czynnościowe nauczanie matematyki.
 • „KINEZJOLOGICZNE GŁÓWKI ” program konezjologii edukacyjnej stworzony w oparciu o „Gimnastykę mózgu” P. Dennisona.
 • „CIEKAWE DLACZEGO” program oparty na serii książeczek „Ciekawe dlaczego” i dedykowany rozwijaniu dziecięcej potrzeby poznawania świata.
 • „KOCHAM CZYTAĆ” program edukacji czytelniczej i współpracy z biblioteką.
 • "PROFILAKTYKA I TERAPIA ZABURZEŃ MOWY - każde dziecko może nauczyć się słyszeć i mówić".
 • "PRAWIDŁOWA POSTAWA TO WAŻNA SPRAWA" - program edukacji prozdrowotnej.
 • "MAŁE KROCZKI PROWADZĄ DO SUKCESU" - wczesne wspomaganie dziecka.
 • "ZOSTAŃ TĘCZOLUDKIEM" - program adaptacyjny.
 • Program zajęć karate Shotokan - "WESOŁA SZTUKA SAMOOBRONY DLA PRZEDSZKOLAKÓW".
 • „TĘCZOLUDKI CZYTAJĄ” program czytania globalnego dla grup przedszkolnych oparty na metodzie Glenna Domana .

oraz programów i projektów przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym opracowanych przez instytucje i stowarzyszenia , innych autorów .

 • "Dziecięca matematyka"- program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych - E. Gruszczyk - Kolczyńska; E.Zielińska - WSiP S.A.
 • Wiatrak matematyczny- I. Żukowska U. Dąbrowska.
 • Program Promocji Zdrowia Psychicznego dla dzieci w edukacji przedszkolnej
  i wczesnoszkolnej "Partnership for Children"-"Przyjaciele Zippiego".
 • "Przychodzimy do Pana Boga " - Wydawnictwo Świętego Wojciecha.
 • "Cała Polska czyta dzieciom."
 • Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla przedszkolaków
  - Akademia Aquafresh.
 • Projekt społeczno - edukacyjny Akademia Zdrowego Przedszkolaka - Program "Przedszkolak Pełen Zdrowia".
 • Ponadto wykorzystując programy interaktywne takie jak:

  • Akademia umysłu JUNIOR - seria 1 - 4.
  • Akademia Bambika.
  • Matematyka bez reszty.
  • Pakiet Edu Przedszkole.
  • Mądre dziecko - myślę, tworzę, wiem.
  • Jutro idę do szkoły.
  • Miś - seria 1 - 6.
  • Harmonijny rozwój" - seria.
  • HAPPY HEARTS STARTER; 1; 2.
  • Mała Akademia Smoka Bazyla - seria

  Programy są sukcesywnie uzupełniane.

  W swojej pracy nauczyciele będą wykorzystywać pakiety :

  • Nowe przygody BB+ - pakiet.
  • Ale mądrale - ABC.

   5 latek - 3 części: Wie, Liczy, Mały artysta.
   4 latek - 3 części: Wie, Liczy, Mały artysta.
   3 latek - 3 części: Wie, Liczy, Mały artysta.

  Proponowane karty pracy uczą dzieci poprawnego zachowania i wyrabiają pożądane nawyki, wprowadzają w świat,
  a nauczycielowi ułatwiają sprawną realizację treści, pozwalając jednocześnie realizować własne pomysły. Ponadto staramy się kształtować u dzieci pozytywny stosunek do książki oraz wzbudzić zainteresowanie książką w naszym, opanowanym przez multimedia świecie.

  KONCEPCJA PRACY NA LATA 2018 - 2022

  • Założenia teoretyczne koncepcji i cele.
  • Podstawa teoretyczna koncepcji pracy oparta jest na:

  • warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego obejmującej wszystkie obszary rozwoju i aktywności człowieka. Przedstawia jego rozwój w pięciu warstwach (biologicznej, psychologicznej, socjologicznej, kulturologicznej i duchowej) ,
  • teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, z której wynika kształcenie i wychowanie skoncentrowane na jednostce, jej zdolnościach, zainteresowaniach,
  • konstruktywistycznym podejściu pedagogicznym, według którego dziecko uczy się w interakcji z otoczeniem, buduje własną wiedzę, nie rejestrując jedynie informacji i nowych danych, lecz budując struktury wiedzy z dostępnych informacji,
  • modelu wiedzy opartym na aktywności badawczej dzieci.

  • Cele koncepcji wyłaniają się na podstawie analizy mocnych i słabych stron przedszkola. Tworząc koncepcję uwzględniamy potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola, kwalifikacje i zainteresowania nauczycieli, bazę, Statut Przedszkola. Na podstawie wyników ewaluacji rysują się następujące cele:

   • Systematyczne diagnozowanie umiejętności, potrzeb oraz zdolności poprzez obserwację dzieci, analizę wytworów działalności dziecięcej z uwzględnieniem informacji specjalistów (psycholog, logopeda, ewentualnie lekarza) oraz w oparciu o informacje rodziców.
   • Odkrywanie wielorakich, indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci, pobudzanie ich, wzmacnianie oraz rozwijanie ze szczególnym uwzględnieniem naturalnej aktywności dzieci i zdolności rozwiązywania problemów.
   • Rozwijanie otwartości, kreatywności i ciekawości badawczej. Promowanie zdrowia i aktywności ruchowej, rozwijanie zamiłowania do uprawiania sportu.
   • Rozwijanie umiejętności współdziałania, empatii, zaradności i wiary we własne możliwości oraz umiejętności wyrażania emocji w sposób adekwatny do sytuacji.
   • Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji z jednoczesnym ich wspomaganiem w wychowaniu dzieci.
   • Systematyczne uzupełnianie wyposażenia przedszkola w pomoce umożliwiające rozwijanie wszystkich zdolności dzieci.

   Przy realizacji koncepcji, chcąc pożytecznie wykorzystać „teorię inteligencji wielorakich” musimy przestrzegać kilku zasad pedagogicznych:

   • Każde dziecko jest inne. Posiada niepowtarzalną „mapę zdolności”.
   • Każde dziecko ma swoje mocne i słabe strony.
   • Wszystkie rodzaje zdolności są równie cenne, można i trzeba je rozwijać.

   KIERUNKI - PRIORYTETY REALIZACJI KONCEPCJI ROK SZKOLNY 2019/2020

   „Każdego dnia matematykiem możesz zostać TY lub JA”

   Matematyka nie jest ani trudna, ani nudna. Zwłaszcza jeśli zaprzyjaźnimy się z nią od dziecka.
   Jak mawiał Arystoteles „Matematyka jest miarą wszystkiego”.

   Zabawy matematyczne są bardzo ważne w edukacji przedszkolnej. Dają możliwość eksploracji, działania, wyzwalają chęć poszukiwania. Dlaczego więc nie skorzystać z tego, by rozbudzać w dzieciach możliwości poznawcze, wzbogacać ich wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Rozwijanie zdolności dzieci należy obecnie,
   w dobie rewolucji naukowo-technicznej do ważnych zadań nauczyciela.

   EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

   Nasza praca podlega codziennej ocenie przez dzieci i ich rodziców, ale także Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,
   które sprawuje nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi. W dniach 21-27 maja w naszym przedszkolu przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty we Wrocławiu prowadzona była ewaluacja zewnętrzna, która polega
   na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa.

   Efektem końcowym ewaluacji zewnętrznej jest raport - wyniki, które z dumą pragniemy państwu przedstawić zwłaszcza, że niewiele placówek na terenie naszej gminy a nawet Polski może to zrobić.

   Z całym raportem można zapoznać się na www.npseo.pl

   Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10. 2009 r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013 r.

   Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

   • Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
   • Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
   • Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
   • Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
   • Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

   WYMAGANIE:

   • PRZEDSZKOLE REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ DZIECI.
   • Poziom spełnienia wymagania - B

    • Obszar badania : Przedszkole działa zgodnie przyjętą przez radę pedagogiczną własna koncepcja pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. - B
    • Obszar badania : Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana. - B
    • Obszar badania : Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami. - B
    • Obszar badania : Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami. - B

    WYMAGANIE:

    • DZIECI SĄ AKTYWNE.
    • Poziom spełnienia wymagania - A

     • Obszar badania : Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu
      i chętnie w nich uczestniczą. - A
     • Obszar badania : Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci
      do podejmowania różnorodnych aktywności. - A
     • Obszar badania : Dzieci są wdrażane do samodzielności. - A
     • Obszar badania : Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju. - A
     • Obszar badania : Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. - A

     WYMAGANIE:

     • PRZEDSZKOLE WSPOMAGA ROZWÓJ DZIECI, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI.
     • Poziom spełnienia wymagania - A

      • Obszar badania : W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe
       oraz sytuację społeczna każdego dziecka. - A
      • Obszar badania : Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne
       są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. - A
      • Obszar badania : Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacja społeczną. - A
      • Obszar badania :W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola. - A
      • Obszar badania : W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci. - A
Linia

Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy Zakątek"

Paweł Janicki - Tworzenie stron internetowych