Tęczowy Zakątek - tel. (76) 856 12 71 | 59-220 Legnica, ul. S.I. Witkiewicza 4 | e-mail: teczowyzakatek [at] poczta.onet.pl

Strona główna > COVID-19

COVID-19

COVID-19

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja)   dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – druga edycja.

 

 

Zarządzenie nr 3/2020
Dyrektora Przedszkola Niepublicznego ”Tęczowy Zakątek” w Legnicy
z dnia 6 maja 2020

w sprawie: procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

Na podstawie:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i  niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.) 
 • § 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r. poz. 493)
 • Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567)
 • Wytyczne dla przedszkoli wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 30 kwietnia 2020r. w związku z otwarciem przedszkoli od dnia 6 maja 2020r.
 • Dodatkowe wytyczne GIS w związku z otwarciem przedszkoli z dnia 04.05.2020.

zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Wprowadza się „Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19”, stanowiące załącznik nr I do Zarządzenia.
 2. Procedury obowiązują wszystkich pracowników P.N.”Tęczowy Zakątek” oraz rodziców którzy będą korzystać z opieki przedszkola w okresie pandemii.
 3. Zarządzenie zobowiązuje wyżej wspomnianych do przestrzegania postanowień zawartych w procedurach.

 

§ 2

Zmiany w Procedurach bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, wynikające m.in. z nowelizacji obowiązujących przepisów lub innych przyczyn będą dokonywane w formie aneksów.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2020r.

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19
w P.N. „TĘCZOWYM ZAKĄTKU” w LEGNICY

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników P.N.”Tęczowy Zakątek” oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki w okresie pandemii.
 2. Celem procedur jest:
  1. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19
  2. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej oraz wszystkich pozostałych.
 3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące załącznik nr 1.

§ 2
OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Dyrektor  na bieżąco zapewnia odpowiednie, wymagane  środki do dezynfekcji, mycia  oraz ochrony osobistej.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii wg §5 p 2 d; e.
 5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą    decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie  odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej załącznik 2.
 6. Zapewnia  jedno pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika : sala gimnastyczna  zwana na cza pandemii - izolatorium.
 7. Wyposaża pomieszczenia w  zestaw ochronny, w skład, którego wchodzi: 1 przyłbica, 2  fartuchy jednorazowe, maseczka ochronna na twarz, co najmniej 5 par rękawiczek.
 8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki  itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 9. Odpowiada za to, by   przy wejściu umieszczony  był dozownik z płynem, żelem  do dezynfekcji rąk, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk umieszczone w widocznych miejscach.
 10. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki /w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg obowiązującej instrukcji, myje ręce zgodnie z instrukcją mycia rąk.
 11. Wywiesza  w widocznym miejscu instrukcję  jak bezpiecznie zakładać - zdejmować rękawiczki jednorazowe, maseczki, oraz ustawia zamykany kosz na zużyte rękawiczki i maseczki.

 

§ 3
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i poddania się  pomiarom temperatury dwa razy dziennie z odnotowaniem na wyznaczonej liście (wejście, wyjście).
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 3. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, z wyłączeniem pracowników kuchni wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.
 4. Pracownicy kuchni, konserwator - ogrodnik, pracownik administracyjny, dyrektor  wchodzą wejściem od zaplecza kuchennego.
 5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg obowiązującej instrukcji, myje ręce zgodnie z instrukcją mycia rąk. 
 6. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce, w razie konieczności  zachowują obowiązujący dystans co najmniej 1,5 m.
 7. Pracownik administracyjny, konserwator- ogrodnik wykonują zadania wynikające z bieżącej organizacji pracy stosując się do obowiązków dotyczących wszystkich pracowników. 
 8. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu.W miarę możliwości organizacyjnych do grupy dzieci przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 
 9. Nauczyciel/opiekun:
  1. Wyjaśnia dzieciom, przypomina  jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone.
  2. Komunikat przekazuje w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.Instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej widocznych miejscach w placówce.
  3. Przypomina i daje przykład. Zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu
   z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
  4. Przestrzega ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu.
  5. Organizuje wyjścia grupy na teren ogrodu przedszkolnego, tak aby grupy nie mieszały się ze sobą lub były podzielone z zachowaniem przestrzeni wyznaczonej na grupę.
  6. Sprawuje opiekę, prowadzi zabawy z dziećmi.
   Podczas zabaw swobodnych i dydaktycznych podejmuje starania o zachowanie bezpiecznej odległości (dzieci nie bawią się wszystkie w jednym miejscu, wykorzystuje się całą powierzchnię sali, ogrodu.
  7. Organizuje codzienną gimnastykę  przy otwartych oknach.
 10. Personel obsługowy – pomoc nauczyciela, pracownicy obsługi:
  1. Pracują  zgodnie z organizacją pracy określoną przez dyrektora na czas pandemii.
  2. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
   jak np. pluszowe zabawki, lalki,wózki, niektóre klocki, puzzle,książeczki. Pracownik pełniący dyżur-zamykający przedszkole każdeg dnia rozstawia i załącza w salach i na holu lampy UV-C zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa zgodnie z instrukcją.
  3. Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
  4. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych. (monitorowanie / rejestr).
  5. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików do spożywania posiłków. (monitorowanie/rejestr)
  6. Naczynia wielorazowe i sztućce myją w zmywarce dodatkiem detergentu
   w temperaturze min. 60 stopni C lub je wyparzają. (monitorowanie / rejestr)
  7. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia, zaplecza z naczyniami , zmywalni. (monitorowanie / rejestr)
  8. Pomoc nauczyciela w razie wystąpienia takiej potrzeby dodatkowo czuwa
   i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19.
  9. Pracownik obsługi dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń
   w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.
 11. Pracownicy kuchni:
  1. Pracują  zgodnie z organizacją pracy określoną przez dyrektora na czas pandemii.
  2. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
  3. Wykonując zadania, utrzymują odległość co najmniej 1,5  metra pomiędzy stanowiskami pracy.
  4. Oprócz środków higieny osobistej, fartuchów stosują rękawiczki.
  5. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. (monitorowanie/rejestr).
  6. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia kuchni, zaplecza kuchennego i obieralni  (monitorowanie/rejestr). Zgodnie z instrukcją użytkowania z zachwaiem wszelkich zasd bezpieczeństwa każdego dnia podłączają lampę UV-C.
  7. Pracownicy kuchni  mają wyłączny wstęp do magazynu spożywczego dbają o jego  czystość (monitorowanie/rejestr)
  8. Odpowiadają za  higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwracają  uwagę na ubiór dostawcy: maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami (monitorowanie/rejestr).

§ 4
OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują omówione w § 1 pkt.3 stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 i omówioną w § 2 pkt.5 DEKLARACJĘ stanowiącą załącznik nr 2.
 2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
 3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej chorowało. Po przebytej chorobie  rodzic zobligowany jest do dostarczenia do przedszkola zaświadczenia  lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia dziecka umożliwiający jego ponowne przyjęcie.
 6. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.
 7. Rodzice zapewniają sobie rękawiczki w celu zasygnalizowania przez dzwonek, domofon przyjście do placówki.
 8. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. Dopuszcza się jedynie przyniesienie ubrania zmiennego jeżeli zachodzi taka konieczność (zamknięty foliowy worek).
 9. Tłumaczy dziecku, że nie będzie wychodziło na spacery podczas pobytu w przedszkolu, tylko przebywało na przedszkolnym placu zabaw, że sala przedszkolna będzie często wietrzona.
 10. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 12. Bezwzględnie przestrzegają procedury wejścia i wyjścia do przedszkola.
 13. Zobowiązani są do dezynfekcji rąk sobie używając płynu dezynfekującego, dziecku używając żelu.
 14. Dziecko przekazują  w maksymalnie krótkim czasie.
 15. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i do innych dzieci i ich rodziców wynoszący min.2 m.
 16. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu (przedsionek/szatnia) z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Maksymalnie 15 osób w szatni i maksymalnie 8 osób w przedsionku jednocześnie.
 17. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola. Podania aktualnego numeru.
 18. Wyrażają zgodę na przekazanie  terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.
 19. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczyciela poprzez kontakt telefoniczny, komunikatory internetowe oraz pracownika odbierającego/odprowadzającego.

§ 5
PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego przedszkole pracuje od 6.30-16.30.
  Po godzinie 8.30 przedszkole jest zamknięte.
  Wejścia do placówki sygnalizuje się ogólnym dzwonkiem /domofonem lub telefonicznie.
 2. Ograniczenie liczebności grup:
  1. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 25 zgodnie z zaleceniami GIS minimalna powierzchnia do zabawy, zajęć itp. wynosi 2 m2. W związku z powyższym w sali może przebywać 25 dzieci oraz 2 osoby dorosłe.
  2. Grupa dzieci tworzona będzie według zgłoszeń. Znaczenie ma liczebność,
   a nie stałe przyporządkowanie dziecka do grupy.
  3. Termin zgłaszania dzieci do przedszkola na okres letni upłynął 26.06.2020.
  4. Ewentualne potrzeby korzystania z przedszkola w okresie letnim rozpatrywane będą indywidualnie, zależnie od możliwości organizacyjnych przedszkola.
 3. Przyprowadzanie dzieci do i z placówki:
  1. Osoba przyprowadzająca bezwzględnie przestrzega procedury nie wchodzenia na teren przedszkola poza wyznaczonymi oznakowanymi miejscami (przedsionek/szatnia) stosując zasady dezynfekcji i mycia rąk swoich i dziecka oraz zakrywania ust, nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja.
 4. Odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się wg identycznej procedury jak przyprowadzanie:
 5. Pracownik dyżurujący w holu odpowiada za:
  1. odprowadzenie/przyprowadzenie dziecka od/do rodzica, pomiaru temperatury wchodzącemu/ wychodzącemu  dziecku, a  (odczyt zapisuje na liście) w szatni pomaga  mu się przebrać i zaprowadza dziecko do sali/rodzica.
  2. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola, poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.(temperatura przekracza 37,5).
 6. Z sali, w której przebywa grupa  zostały usunięte przedmioty, których nie można  skutecznie uprać  lub zdezynfekować (pluszowe zabawki, lalki, wózki, niektóre kocki, puzzle,książeczki). Niektóre książeczki, gry daje się dzieciom na cały dzień. Następnie na okres 3 dni zamyka się szczelnie w zdezynfekowanym pojemniku oznaczając date zamknięcia.
 7. Dzieci będą maksymalnie  dużo przebywać na świeżym powietrzu i korzystać ze sprzętu ogrodowego, który nie został na czas obowiązywania reżimu sanitarnego wyłączony z użytku. Do użytku dzieci przygotowane  zostaną zabawki i sprzęty, które pracownicy będą myć i dezynfekować na koniec dnia.
 8. Nie będą organizowane wyjścia dzieci poza teren przedszkola- spacery – wycieczki.
 9. Na czas stanu reżimu sanitarnego  rezygnuje się z mycia przez dzieci zębów.
 10. Dystrybutory z wodą będą niedostępne do użytku samodzielnego dzieci.
 11. Sale wietrzone będą 1 x na godzinę.
 12. Zajęcia ruchowe/gimnastyczne prowadzone będą przy otwartych oknach.

 

§ 6
PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
  1. Pracownik obsługi bezzwłocznie odizolowuje do tzw. IZOLATORIUM - wyznaczonego pomieszczenia: sala gimnastyczna.
  2. Pracownik obsługi bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę,  fartuch jednorazowy, maskę i rękawiczki.
  3. Pracownik obsługi zostaje z dzieckiem utrzymując min. 1,5 m odległości.
  4. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
  5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.
  6. Nauczyciel/dyrektor  bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
 2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
  1. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia: izolatorium - sala gimnastyczna.
  2. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, maskę i rękawiczki.
  3. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.
Linia

Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy Zakątek"

Paweł Janicki - Tworzenie stron internetowych